Współtowarzysz

Bardzo często osobniki mniej zaawansowane lub „trudniejsze” w przerabianiu ćwiczeń idą za przy kładem swoich współtowarzyszy. Warto też podkreślić że fakt ten ułatwia kierowanie psem uczestnikowi kursu Instruktor bowiem jest tylko nauczycielem dla właści cieli psów, podając im wskazówki dotyczące stosowa nia bodźców i kontrolując wykonywanie wszystkich czynności wykonywanych przez przewodnika i psa. Dla orientacji czytelnika załączono kilka zdjęć z gru powej tresury psów (ryc. 103-107), prowadzonej przez Oddział Warszawski. Na amatorskich kursach zbiorowej tresury czas na szkolenie jest ograniczony, poza tym nie zawsze wa runki terenowe i atmosferyczne sprzyjają zajęciom, dla tego niemożliwe jest całkowite przygotowanie psów do indywidualnych potrzeb ich właścicieli i okoliczności z jakimi mogą się spotkać na co dzień. Dlatego wska zane jest utrwalanie nabytych odruchów warunkowych przez systematyczne codzienne zaprawianie psów sto sownie do indywidualnych potrzeb opiekuna. Systematyczność powtarzania ćwiczeń z psem jest konieczna ze względu i na to, aby wyrobione już u wy chowanka nawyki nie wygasły – wystarczy kilkanaś cie minut dziennie. Zaniechanie tych czynności może całkowicie udaremnić wysiłki włożone w szkolenie wy chowanka.