Fizycznie sprawne

Uczestnikiem kursu obrończego może być osoba pełnoletnia i fizycznie sprawna, musi bowiem być w stanie pokierować psem w czasie szkolenia grupowego, kiedy wchodzą w grę warunki pobudzające w silnym stopniu psy do agresywności, która bywa niekiedy skierowana do osób postronnych, a poza tym chodzi tu o to, żeby nie doszło do walk między psami; gdyż jak wiadomo następstwa tych walk utrudniają dalsze przerabianie ćwiczeń. Innymi słowy właściciel psa uczestniczący w kursie musi umieć zapanować nad swoim wychowankiem, pobudzonym przez inne psy i pozorantów Omówione kursy są odpłatne. Wydatek jednak zwią zany z tym jest niemal symboliczny w porównaniu z kosz tami prywatnego szkolenia. Niezależnie od omówionych kursów Związek Ky nologiczny w Polsce prowadzi bezpłatnie zimową za prawę (trening) wszystkich szkolonych psów, będą cych własnością nie tylko osób zrzeszonych w Związku
Na grupowych treningach nie tylko powtarza się ćwiczenia z posłuszeństwa (chodzi tń o stałe utrwalanie nabytych umiejętności), ale także te, które wpływają na utrzymanie psa w odpowiedniej kondycji i zaprawia ją do pracy obrończośledczej. W grupowym szkoleniu psów bardzo istotne zna czenie ma wykorzystanie ich skłonności do naśladow nictwa.